Opbouw en modules

De vernieuwde basisopleiding is vormgegeven volgens het principe van 'blended learning'. Dat wil zeggen dat de theoretische kennis volledig online wordt aangeboden via een e-learning op het Sofiaplatform. De verschillende modules kunnen volgens een eigen tijdsschema worden gevolgd. Voor elke module wordt intervisiemateriaal voorzien om te gebruiken in de Lokale Kwaliteitsgroep (LOK) of het lokale CRA samenwerkingsverband. Daarnaast organiseert Domus Medica een aantal intervisiemomenten voor haar leden en de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie een netwerkevent tijdens hun jaarlijkse wintermeeting. In totaal wordt voor elke module een minimale inspanning van 4 uur verwacht.

 

Beleid regelgeving, financiering en kwaliteitszorg 

De zesde staatshervorming heeft in Vlaanderen veel gewijzigd. Deze vernieuwde Wet- en Regelgeving is het vertrekpunt van beleid in een woonzorgcentrum. In deze module maken we u wegwijs in de verschillende decreten die het globale kader vormen en zoemen we concreet in op de uitvoering. Als CRA moet je het wettelijk en regelgevend kader kennen: hoe is de programmatie van woonzorgcentra, hoe past dit in de Vlaamse Sociale Bescherming? Hoe verloopt de erkenning, het toezicht en de financiering? Ouderenzorg vertrekt steeds meer vanuit het concept wonen en leven. Wat betekent dit voor het beleid dat de CRA mee vorm geeft? Uiteraard kan in dit plaatje het kader voor Kwaliteit van Zorg niet ontbreken.

Beleid Infectiebeheer en antibiotica 

De Covid-19 crisis heeft ons zeer acuut en grondig tot het besef gebracht hoe belangrijk infectiepreventie in ons dagelijks leven is. In het bijzonder voor de kwetsbare bewoners van woonzorgcentra. Ook antibiotica stewardship moet voor iedere CRA een hoeksteen zijn van een adequaat infectiebeleid. Net voor het uitbreken van de crisis verscheen het boek: “Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra”. In deze module worden de zes hoofdstukken uit dit boek op dynamische wijze uitgelegd en getoetst.

Beleid Medische pathologie vervangen door Medisch Geriatrich 

Bewoners in woonzorgcentra hebben een kwetsbaar profiel met meerdere chronische aandoeningen. Deze module vergroot aan de hand van casuïstiek je kennis van geriatrische ziektebeelden en stelt de samenwerking met de geriater in het licht. Daarnaast heeft preventie een belangrijke rol in het medisch beleid van het woonzorgcentrum. Hoe stel je een beleid op rond mondzorg, voeding en valpreventie? Ook de meerwaarde van de Belrai wordt toegelicht.

Beleid Medicatie 

Bewoners in het woonzorgcentrum nemen vaak een veelvuldigheid aan medicatie. In deze module staat niet de farmacologie op niveau van het individu, maar het medicatiebeleid op populatieniveau centraal. We geven een analytisch kader dat verduidelijkt hoe je als CRA de kwaliteit van het medicatieproces kan onderzoeken, opvolgen en bijsturen. Zo een verbeteringsproces vraagt overleg met de behandelende artsen, de lokale toeleverende apotheker en andere betrokken hulpverleners. Ook opleiding voor het personeel van het woonzorgcentrum en het (para)medisch kader is essentieel. Deze module reikt handvaten aan voor deze acties.

Beleid Palliatieve zorg en levenseindezorg 

Levenseindezorg voor bewoners, in de zeer brede betekenis, is onmiskenbaar een essentieel onderdeel in het woonzorg beleid. In deze module geven we u inzicht in de krijtlijnen van het Vlaams Referentiekader Palliatieve zorg. Vroegtijdige/Voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg zijn kerncompetenties waarin iedereen een rol vervult (Bestuur, directie, CRA, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedische en ondersteunende staf tot vrijwilliger – elk met eigen competenties). Kwaliteitsverbetering op ieder van deze domeinen moet stapsgewijs en doelgericht gebeuren. In deze module worden hulpmiddelen aangereikt die hierin ondersteunen zoals VZP gesprektools en de PICT. Daarnaast is er aandacht voor kwaliteitsindicatoren voor levenseindebeslissingen alsook voor het belang van overleg met zowel de bewoner en diens familie, het zorgteam, de eerstelijnszone, de palliatieve netwerken en equipes en ziekenhuizen.

Beleid Communicatie, Leiderschap en Samenwerken 

Als CRA werk je als verbindend figuur tussen de directie, het zorgteam, visiterende huisartsen, specialisten, apothekers, psychologen en andere zorg- en welzijnsdisciplines die over de vloer van het woonzorgcentrum komen. Dit verlangt van de CRA vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerking en leiderschap waartoe deze module een eerste kennismaking geeft.