Kaderrichtlijn COVID-19 ouderenzorgvoorzieningen versie 21 oktober 2022

Covid-19
07/11/2022

Op basis van de (eind)beslissing van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg van 20 oktober 2022 is een aangepaste Kaderrichtlijn COVID-19 voor de ouderenzorgvoorzieningen uitgewerkt, toegevoegd als bijlage.

 

Wijzigende epidemiologische situatie

Concrete aanleiding voor een update van de Kaderrichtlijn is de wijzigende epidemiologische situatie. Uit de cijfers blijkt dat een nieuwe (achtste) COVID-19-golf is begonnen.

Globaal stellen we een betekenisvolle stijging vast van het aantal uitbraken in de woonzorgcentra. Dat beeld komt momenteel niet in dezelfde omvang terug bij het aantal hospitalisaties en overlijdens, die vrij stabiel blijven.

Deze nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid in de voorzieningen. 

 

 • Vaccinaties

De mogelijke gevolgen van deze nieuwe COVID-19-golf, namelijk meer besmettingen, ziektes, hospitalisaties en een nog hogere druk op de gezondheidszorg, kunnen ingedijkt worden als een voldoende grote groep mensen zich laat vaccineren. Het is belangrijk om bewoners en medewerkers te blijven motiveren om zich te laten vaccineren.

Ook het griepseizoen staat voor de deur, die samen met de nieuwe Covid-golf een impact kan hebben op de bewoners en het personeel. Daarom roepen we op tot sensibilisatie en inzet van griepvaccinatie bij bewoners en personeel. 

Elke voorziening kan er toe bijdragen dat (vrijwillige en betaalde) medewerkers en gebruikers/bewoners voldoende geïnformeerd zijn om een weloverwogen keuze te maken. 

Zie: https://www.laatjevaccineren.be . Hier is ook het campagnemateriaal voor de griepvaccinatie terug te vinden.

 

 • Risico-analyse als basis voor het beleid in de voorzieningen
  • de kwetsbaarheid van de bewoners/gebruikers;

Elke voorziening heeft de verantwoordelijkheid om - volgens de epidemiologische situatie in de individuele voorziening - een eigen beleid te voeren binnen het door de overheid opgelegde kader.

Bij het uitwerken van het eigen beleid vertrekt de voorziening steeds van een eigen risico-analyse, die gebaseerd is op: 

 • de elementen wonen (individueel – collectief), leven (individueel – collectief) en zorg;
 • de wijze waarop de voorziening georganiseerd is (bijv. de afdelingsgebonden personeelsinzet) en de infrastructuur van de voorziening (bijv. gecompartimenteerde afdelingen);
 • het aspect welzijn van bewoners, medewerkers en veiligheid;
 • én de epidemiologische situatie in de samenleving, in de voorziening én de ratio van de circulerende variant.

Wijzigingen in de epidemiologische situatie vormen nog steeds de aanleiding om de risico-analyse permanent en aantoonbaar te herzien en het beleid in de voorziening, waar nodig, bij te sturen, rekening houdende met de huidige en toekomstige epidemiologische situatie.

 

 • Wijzigingen in het test-, quarantaine- en isolatiebeleid

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om voor personen met symptomen zoveel mogelijk in te zetten op het gebruik van Rapid Antigen Testen (RAT of Ag-sneltest), uitgevoerd door een gezondheidswerker (o.a. huisarts, apotheker) of via een zelftest, in plaats van de duurdere PCR-testen.

Voor symptomatische bewoners/medewerkers in ouderenvoorzieningen geldt minstens een RAT.

De zelfevaluatietool blijft actief, zodat wie symptomen heeft daarop kan terugvallen voor een CTPC (Corona Test Prescription Code), nodig voor zowel PCR als RAT.

Op advies van de Risk Management Group (RMG) is het niet langer aanbevolen om nieuwe bewoners in woonzorgcentra te testen, dit kan wel overwogen worden.

De Kaderrichtlijn als bijlage werd in die zin aangepast.

 

 • Mondneusmaskerplicht

Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers blijft sterk aanbevolen.

Elke voorziening moet op basis van een risico-analyse haar eigen beleid bepalen inzake het dragen van mondneusmaskers en eventueel alsnog overgaan tot het verplicht dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers.

De huidige epidemiologische situatie noopt tot het herzien van deze risico-analyse.

 

 • Registratie in het e-loket

Om zicht te hebben op de uitbraken van COVID-19 in de residentiële ouderenzorg en centra voor dagverzorging (monitoring) en om, indien nodig, het beleid bij te sturen, moeten de voorzieningen via het e-loket van het agentschap Zorg en Gezondheid een aantal gegevens bezorgen. Een verdere, juiste en volledige registratie van uw gegevens in het e-loket van Zorg en Gezondheid blijft verplicht.

U registreert wekelijks op dinsdag, tenzij u geconfronteerd wordt met een bevestigde of mogelijke besmetting bij medewerkers en/of bewoners. Dan moet u de gegevens dagelijks bezorgen tot het moment dat er geen bevestigde of mogelijke besmettingen meer zijn.

Als u een volledig bezoekverbod instelt, moet u dat onmiddellijk registreren. Zie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/melding-covid-19-in-woonzorgcentra.

 

 • Registratie in Vaccinnet

Vaccinnet dient om de COVID-19-vaccinaties en de opvolging van eventuele bijwerkingen van de coronavaccins te registreren. Een correcte registratie door de voorzieningen is noodzakelijk om de situatie op het terrein te kunnen opvolgen.

Zie: Vaccinnet | Laat je vaccineren .

 

 • Gebruik van het antiviraal middel Molnupiravir

Molnupiravir (Lagevrio) is een oraal geneesmiddel dat de vermenigvuldiging van het coronavirus tegengaat. 

Bij een uitbraak van COVID-19 in een woonzorgcentrum is het geven van Molnupiravir mogelijk.

De procedure, voorwaarden en modaliteiten (oa registratie) voor het gebruik van Molnupiravir in woonzorgcentra vindt u via deze link

 

 • Gebruik van het federaal testplatform

Gezien de huidige epidemiologische situatie, het testbeleid waarbij meer ingezet wordt op zelftesten en antigeentesten (RAT) en de modellen die de evolutie van de COVID-19 pandemie en bijgevolg de nood aan testing voorspellen, zijn verschillende scenario’s onderzocht en geëvalueerd met als conclusie dat de reservecapaciteit van het Federaal Platform niet langer nodig is.

Bijgevolg besliste de federale overheid om de operationele taken van het Federaal Platform niet verder te verlengen en te laten eindigen op 26 oktober 2022, afhankelijk van het betrokken laboratorium.

Woonzorgcentra of andere collectiviteiten die na afloop van de conventies PCR-analyses willen laten uitvoeren, moeten buiten het Federaal Platform gaan.

Vanaf 26 oktober 2022 zal het niet langer mogelijk zijn om via het e-loket een bestelling te plaatsen voor COVID-19 testkits: PCR-testen via het federaal platform.

Voorzieningen kunnen wel verder beroep doen op de klinische labo’s. Zie de webpagina https://www.zorg-en-gezondheid.be/testen-op-covid-19-in-residentiele-zorgvoorzieningen#7 onder de hoofding “Testen in samenwerking met een zelfgekozen klinisch labo”.

 

Als u vragen heeft over de kaderrichtlijn COVID-19 ouderenzorg kunt u een e-mail sturen naar [email protected].