Agentschap Zorg en Gezondheid voorziet zachte opstart BelRAI LTCF

De Vlaamse Regering kiest ervoor om stapsgewijs het BelRAI-instrumentarium te implementeren in verschillende sectoren van welzijn en gezondheid. In 2019 werd in de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgcentra opgenomen dat het centrum uiterlijk één maand na de opname van een bewoner de zorgzwaarte moet vaststellen via de BelRAI LTCF (artikel 28, bijlage 11 van het stambesluit Vlaamse Regering van 28 juni 2019). Vanaf 1 juni 2023 is de ingebruikname van BelRAI LTCF verplicht als zorgplanningsinstrument binnen de Vlaamse woonzorgcentra.

Naar aanleiding van een grootschalig pilootproject in de periode januari 2020 tot maart 2022, waarbij BelRAI LTCF in de praktijk werd getest, is geconcludeerd dat het implementeren van BelRAI LTCF in het kader van zorgplanning grote inspanningen vraagt van de sector. Aangezien elke voorziening de mogelijkheid moet hebben om een aangepast implementatieplan uit te werken, afgestemd op de eigenheid van de voorziening, is het belangrijk dat de woonzorgcentra voldoende flexibiliteit krijgen om deze implementatie duurzaam te verankeren en het interne draagvlak te maximaliseren. Er wordt hierbij maximaal ingezet op het gebruik van het instrument in het kader van zorgplanning zodat de meerwaarde van het instrument best tot zijn recht kan komen en de motivatie bij personeelsleden ondersteunt.

 

ZACHTE OPSTART

Op 28 april 2023 keurde de Vlaamse Regering een zachte opstart van de BelRAI definitief goed. Dit betekent dat elk woonzorgcentrum een tijdspanne van twee jaar krijgt om alle bewoners in te schalen met BelRAI LTCF. De volgende overgangsbepalingen zijn nu definitief van toepassing vanaf 1 juni 2023:

 

 1. In de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 moet de zorgzwaarte van minstens 10% van alle bewoners worden vastgesteld aan de hand van BelRAI LTCF. De resultaten van deze inschaling worden opgenomen in het woonzorgleefplan. Door de eerste zeven maanden van de implementatieperiode te focussen op de volledige bewonerspopulatie, in plaats van op de inschaling van bewoners bij opname, kan het interne draagvlak worden gemaximaliseerd in functie van een meest passende aanpak voor uw voorziening. Dit zorgt ervoor dat u kan kiezen om met een bepaalde bewonersgroep te starten (bv. één afdeling of leefgroep) of om u te richten tot specifieke bewoners (bv. bewoners met een complexe zorgproblematiek waarvoor het zorgplan herzien moet worden). Uiteraard bent u als voorziening vrij om al verder te gaan dan deze 10%.
 2. Vanaf 1 januari 2024wordt de zorgzwaarte van elkenieuwe bewoner van het woonzorgcentrum in het kader van het woonzorgleefplan vastgesteld via BelRAI LTCF uiterlijk acht weken na de opname. Deze termijn werd in overeenstemming met de interRAI-bepalingen gewijzigd van één maand naar acht weken. Er is gekozen om met nieuwe bewoners te starten en ook BelRAI te integreren in het opnameproces van een voorziening.

   

 3. Uiterlijk op 1 juni 2024 is de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van minstens 40% van de op dat moment opgenomen bewoners in het woonzorgcentrum vastgesteld aan de hand van de BelRAI LTCF. Indien dit percentage gerealiseerd wordt, wordt het restbedrag van de subsidiekost voor IT (20%) uitbetaald. 

   

 4. Uiterlijk op 1 januari 2025 is de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van minstens 70% van de op dat moment opgenomen bewoners van het woonzorgcentrum vastgesteld aan de hand van de BelRAI LTCF.

   

 5. Uiterlijk op 1 juni 2025 is de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van alle bewoners van het woonzorgcentrum vastgesteld via BelRAI LTCF, dit met uitzondering van de bewoners die recent opgenomen zijn en waarbij de termijn van acht weken na opname nog niet verstreken is.

 

WEBINAR

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op deze opstart, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid, samen met Consortium VIP BelRAI en de koepels ouderenzorg, een webinar op donderdag 25 mei 2023 van 11.00 tot 12.30u. Met deze webinar willen we u meer wegwijs maken in de technische aspecten van het Vlaamse VIP BelRAI en u een aantal tools meegeven zodat u vlot van start kan gaan met VIP BelRAI. 

De link voor deze webinar is: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM1Y2Y5ZWYtNGZkNC00MjRmLWI0YzktNTliZThhYjE1NjBk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0%22%2C%22Oid%22%3A%2294eca1c3-dc8f-48f8-981b-cc2efee4c1e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

U moet zich niet vooraf inschrijven of aanmelden. De webinar wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld via de website